Khuôn sẵn hộp carton nắp gài

STT

DÀI

RỘNG

CAO

LOẠI HỘP

Dạng

LỚP SÓNG

Ghi chú

1

30

25

7

Quần áo

Nắp gài

E

2

33

33

7

Quần áo

Nắp gài

B

3

23

23

3

Quần áo

Nắp gài

E

4

23

23

7.5

Quần áo

Nắp gài

B

5

33.5

33.5

3

Quần áo

Nắp gài

B

6

37.5

22.5

3.2

Quần áo

Nắp gài

E

7

32

31

8

Pizza

Nắp gài

B

8

40

40

8.5

Pizza

Nắp gài

B

9

29

29

6.5

Pizza

Nắp gài

B

10

29

29

5.5

Pizza

Nắp gài

B

11

30

29

7

Pizza

Nắp gài

B

12

31.7

30.8

8.5

Pizza

Nắp gài

B

13

23

15.5

3

Quần áo

Nắp gài

E

14

21.5

15.5

4.5

Quần áo

Nắp gài

E

15

26

21

7

Quần áo

Nắp gài

E

16

16

9.5

3

Quần áo

Nắp gài

E

17

23

14

5

Quần áo

Nắp gài

E

18

40

30

7

Quần áo

Nắp gài

B

19

25

20

6

Quần áo

Nắp đậy A

E

20

34

25.5

7

Quần áo

Nắp đậy A

E

21

11

11

5

Quần áo

Nắp gài

E

22

30

25

4

Quần áo

Nắp gài

E

23

21.5

8.5

4.2

Quần áo

Nắp gài

E

24

31

21

10

Quần áo

Nắp gài

E

25

30

25

5.5

Quần áo

Nắp đậy B

E

26

24.4

16.4

2.7

Quần áo

Nắp gài

E

27

35

25

8

Quần áo

Nắp gài

E

28

14

8

5

Quần áo

Nắp gài

E

29

25

25

8

Quần áo

Nắp gài

E

30

30

23

5

Quần áo

Nắp gài

E

31

27

20

3

Quần áo

Nắp gài

E

32

21.5

20

4

Đựng dâu

Nắp gài

E

có khay

33

20

10

10

Quần áo

Nắp gài

E

34

35.5

35.5

5

Quần áo

Nắp gài

E

35

20

10

10

Quần áo

Nắp gài

E

36

25

15

6

Quần áo

Nắp gài

E

37

30

25

8

Quần áo

Nắp gài

E

38

28

16

10

Quần áo

Nắp gài

E

39

27

18

8

Quần áo

Nắp gài

E

40

25

20

10

Quần áo

Nắp gài

E

25 x 20 x 10, hộp gài 3 lớp Trắng
Ko in
Sl 500
Giá: 6.855₫/hộp
Khuôn: 700.000₫

41

13

13

4

Quần áo

Nắp gài

E

có khay

42

22

16

6

Quần áo

Nắp gài

B

43

22

15

8

Quần áo

Nắp gài

E

44

26

21

5

Quần áo

Nắp gài

E

45

49

49

16

Phụ kiện

Nắp gài

B

46

30

20

5

Quần áo

Nắp gài

E

47

30

25

5

Quần áo

Nắp gài

E

48

35

25

7

Quần áo

Nắp gài

E

49

30

20

10

Quần áo

Nắp gài

E

50

35

22.5

11

Quần áo

Nắp gài

B

51

37

27

7.5

Đựng chanh dây

Nắp gài

B

52

30

25

15

Quần áo

Nắp gài

E

53

30

20

7.5

Quần áo

Nắp gài

E

54

18

14

5

Quần áo

Nắp gài

E

55

25

17

7

Quần áo

Nắp gài

E

56

33

28

5

Quần áo

Nắp gài

E

57

25

20

6

Quần áo

Nắp gài

E

58

26

20

5

Quần áo

Nắp gài

E

Có khay

59

22

15

11

Quần áo

Nắp gài

E

1000 giá: 6.600đ/hộp

300 cái 6.900đ8

60

10.5

10

4.7

Phụ kiện

Nắp gài

E

Có khay

61

28

21

10

Quần áo

Nắp đậy B

E

62

14.3

12

4.3

Phụ kiện

Nắp gài

E

63

31.2

12.4

5.5

Quần áo

Nắp gài

E

64

40.5

40.5

8

Quần áo

Nắp gài

E

65

34

23

8.5

Quần áo

Nắp gài

E

66

50

25

15

Phụ kiện

Nắp gài

B

67

45

25

15

Phụ kiện

Nắp gài

B

68

27

25

7

Phụ kiện

Nắp gài

E

69

20

20

4

Pizza

Nắp gài

E

70

24

24

4

Pizza

Nắp gài

E

71

30

30

4

Pizza

Nắp gài

E

72

39.5

14

7

Phụ kiện

Nắp gài

E

73

27

20

5

Phụ kiện

Nắp gài

E

74

27

17

4.5

Phụ kiện

Nắp gài

E

75

27

17

8

Phụ kiện

Nắp gài

E

76

20

15

5

Phụ kiện

Nắp gài

E

77 >> 19 19 5cm 3.000đ + 350k khuôn